مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
آدرس سایت سرشماری www.sarshomari95.ir         * * *             دهه امر به معروف و نهی از منکر    

کارگاه کارگاه روبوتیک

در کارگاه کارگاه روبوتیک استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

روبوتیک

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی : مجتبی ندافیان
مدرک تحصیلی : لیسانس
پست الکترونیک :
مجتبی ندافیان

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه

روبوتیک .